www.kantuad.com :: เทศบาลตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ::

ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือประชาชน

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ลงทะเบียนเข้าระบบ

สถิติการเยี่ยมชม

1017791
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมยอดทั้งสิ้น
134
436
1810
875404
3782
29483
1017791

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2556 3.236.47.240
Server Time: 2023-02-08 08:15:59

สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลกันตวจระมวล

2.1   สภาพทั่วไปของเทศบาลตำบลกันตวจระมวล

2.1.1  ที่ตั้งและอาณาเขต

                    ตำบลกันตวจระมวล  ตั้งอยู่ในอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอปราสาท  ห่างจากที่ว่าการอำเภอปราสาทประมาณ  17 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดสุรินทร์ประมาณ 46  กิโลเมตร  มีพื้นที่อาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้

                     ทิศเหนือ         หมู่ที่ 6  บ้านโคกเพชร  ติดต่อกับตำบลโคกยาง  อำเภอปราสาท

ทิศใต้           หมู่ที่ 7  บ้านโสนและหมู่ที่  8  บ้านถนนชัย  ติดต่อกับตำบลโคก

ตะเคียน  อำเภอกาบเชิง

ทิศตะวันออก   หมู่ที่ 2  บ้านสระ  หมู่ที่  5  บ้านตาแจ๊ต  และหมู่ที่  7  บ้านโสน 

ติดต่อกับ  ตำบลบ้านไทร  อำเภอปราสาท

ทิศตะวันตก    หมู่ที่ 1  บ้านกันตวจระมวล  หมู่ที่  8  บ้านถนนชัย  และหมู่ที่  6 

บ้านโคกเพชร  ติดต่อกับ  ตำบลตาเบา  อำเภอปราสาท  

ตำบลกันตวจระมวลมีเนื้อที่ทั้งหมด  37  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 37,672 ไร่

 

 • ลักษณะภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ

เทศบาลตำบล กันตวจระมวล  มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสูง ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย  พื้นที่ประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ประกอบการเกษตร ทำนา โดยมีแหล่งน้ำธรรมชาติเส้นสำคัญไหลผ่าน  คือ  ห้วยจะแกซีเปรื๊อด  และห้วยระกา       ส่วนสภาพภูมิอากาศเป็นไปตามฤดูกาล

 

 • จำนวนหมู่บ้านและจำนวนประชากร

        จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลกันตวจระมวล แยกตามเพศ และความหนาแน่นของครัวเรือน  ดังนี้

ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม

1

2

3

4

5

6

7

8

หมู่ที่ 1 บ้านกันตวจระมวล

หมู่ที่ 2 บ้านสระ

หมู่ที่ 3 บ้านตาแก้ว

หมู่ที่ 4 บ้านทำนบ

หมู่ที่ 5 บ้านตาแจ๊ต

หมู่ที่ 6 บ้านโคกเพชร

หมู่ที่ 7 บ้านโสน

หมู่ที่ 8 บ้านถนนชัย

226

175

167

190

162

172

214

161

422

338

311

353

306

363

394

290

441

330

325

368

318

364

410

286

863

668

636

721

624

727

804

576

  รวม 1,467 2,777 2,842 5,619

            ตำบลกันตวจระมวล มี 8 หมู่บ้าน และ 4 บ้านฝาก คือ บ้านโคกหลัก บ้านโคกละลม บ้านโคกสยา และบ้านเกาะทม  มีประชากรทั้งหมด 5,619 คน เป็นชาย 2,777 คน เป็นหญิง 2,842 คน  จำนวนครัวเรือน  1,467  ครัวเรือน  ความหนาแน่นเฉลี่ย  134  คน / ตารางกิโลเมตร

 •  สภาพทางเศรษฐกิจ

 อาชีพ                       

     ประชากรในเขตตำบลกันตวจระมวล  มีรายได้โดยเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่ำมาก  ความเป็นอยู่ค่อนข้างยากจน รายได้และอาชีพหลักของประชาชนส่วนใหญ่มีความจำเป็นและความต้องการที่จะต้อง อาศัยน้ำฝนจากธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพทำนาเพียงอย่างเดียว  และมีบางครัวเรือนที่มีอาชีพเสริมคือการเลี้ยงสัตว์และปลูกพืช  เมื่อเสร็จสิ้นฤดูการเก็บเกี่ยวบางส่วนจะรับจ้างทำงานเล็กๆ น้อยๆ ภายในหมู่บ้านและละแวกใกล้เคียง  ผู้หญิงสูงอายุบางส่วนจะทอผ้าไหม  และอีกส่วนหนึ่งจะเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด  แต่ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลกันตวจระมวลจะประสบปัญหาหลังจากการเก็บเกี่ยวก็คือ ปัญหาการว่างงาน  มีการอพยพแรงงานเข้าสู่ชุมชนเมือง  จึงเกิดปัญหาการละทิ้งถิ่นฐานในบางหมู่บ้าน  ทำให้ประชาชนประสบปัญหาการตกงานตามมา

 รายงานรายได้เฉลี่ยครัวเรือน จากรายงาน ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับตำบล ปี 2556

 

ลำดับ พื้นที่

จำนวน

ครัวเรือน

จำนวน

คน

แหล่งรายได้ครัวเรือนเฉลี่ย (บาท/ปี)

รายได้ครัวเรือน

เฉลี่ย (บาท/ปี)

รายได้บุคคล

เฉลี่ย (บาท/ปี)

อาชีพหลัก อาชีพรอง รายได้อื่น ปลูก เลี้ยง หาเอง
1 หมู่ 3 บ้านตาแก้ว 70 266 120,200 96,176 70,619 35,813 322,807 84,949
2 หมู่ 4 บ้านทำนบ 147 544 152,323 44,946 27,487 22,407 247,162 66,788
3 หมู่ 5 บ้านตาแจ๊ต 95 332 907,03 79,463 32,395 24,686 227,247 65,025
4 หมู่ 1 บ้านกันตวจระมวล 138 512 129,797 46,847 17,663 18,657 212,964 57,400
5 หมู่ 8 บ้านถนนชัย 95 385 122,805 58,095 29,337 13,558 223,794 55,222
6 หมู่ 9 บ้านสระ 132 502 121,831 39,445 20,071 23,468 204,815 53,856
7 หมู่ 7 บ้านโสน 167 599 90,599 33,715 18,228 17,992 160,534 44,756
8 หมู่ 6 บ้านโคกเพชร 136 482 65,258 40,359 25,496 16,107 147,220 41,539
  ทุกพื้นที่ 980 3,622 111,314 50,202 26,986 20,716 209,218 56,608
 •  สภาพสังคม

1)  การศึกษา

 1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน                 1  แห่ง
 2. โรงเรียนอนุบาล                                      1  แห่ง
 3. โรงเรียนระดับประถมศึกษา                        2  แห่ง
 4. โรงเรียนระดับมัธยม                                 1  แห่ง
 5. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน                       1  แห่ง
 6. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                  8  แห่ง

2)  สถาบันและองค์กรทางศาสนา

– วัด/สำนักสงฆ์                                              3  แห่ง

3)  การสาธารณสุข

– โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกันตวจระมวล    1  แห่ง

– อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ                ร้อยละ  100

4)  ศูนย์ให้บริการประจำตำบล

–  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบล     1  แห่ง

 •    การบริการพื้นฐาน

1)  การคมนาคม

– การคมนาคมติดต่อระหว่าง ตำบลกันตวจระมวล  กับอำเภอปราสาท  มีรถโดยสารขนาดเล็กให้บริการ

– มีทางหลวงแผ่นดินสายโชคชัย – เดชอุดม ตัดผ่าน ทำให้สะดวกในการเดินทางติดต่อระหว่าง ตำบล – อำเภอ – จังหวัด – กรุงเทพมหานคร

– มีทางลาดยาง หน่วย กรป.กลาง ซึ่งโอนให้เทศบาล  ผ่านหมู่บ้านตาแจ๊ต –   ตาแก้ว – ทำนบ – โสน  ทำให้มีความสะดวกในการเดินทางติดต่อระหว่างหมู่บ้าน

– มีถนนลาดยางเส้นบ้านโคกเพชร

– มีถนนคอนกรีต  ถนนลูกรัง  และถนนดิน  จำนวน 8  หมู่บ้าน

2)  การไฟฟ้า

ตำบลกันตวจระมวล  มีไฟฟ้าทุกหมู่บ้าน  ยกเว้นบ้านฝาก  คือ  บ้านเกาะทม

3)  แหล่งน้ำธรรมชาติ

–  ลำน้ำ/ลำห้วย         5   สาย

–  บึง/หนอง และอื่น     20 แห่ง

4)  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

–  ฝาย                    15  แห่ง

–  บ่อน้ำตื้น                3  แห่ง

–  บ่อโยก                 23  แห่ง

–  ประปาหมู่บ้าน          3  แห่ง

 •  ข้อมูลอื่น ๆ

1)  ทรัพยากรธรรมชาติ

–  ทรัพยากรธรรมชาติมีป่าชุมชนบ้านโสน  และป่าปันเลี๊ยะอันซอง ในพื้นที่  ป่าบางแห่งถูกบุกรุก  บางแห่งมีป่าไม้หลงเหลืออยู่พอสมควร

1000 ตัวซ้าย