www.kantuad.com :: เทศบาลตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ::

คู่มือประชาชน

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ลงทะเบียนเข้าระบบ

สถิติการเยี่ยมชม

686177
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมยอดทั้งสิ้น
279
257
279
547072
6107
11302
686177

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2556 34.239.160.86
Server Time: 2021-09-19 21:22:02

ita

รายงานผลการปฏิบัติงาน (การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต)

สรุปรายงานผู้มารับบริการ เทศบาลตำบลกันตวจระมวล ระหว่าง ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562

 การรวมกลุ่มในการดำเนินกิจกรรมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการดำเนินการเพื่อความโปร่งใส่ [ประกาศจัดตั้งกลุ่ม] [รายงานการประชุม]

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ 6  เดือน) [ประจำปีงบประมาณ 2561] [ประจำปีงบประมาณ 2562] [ประจำปีงบประมาณ2563] [ประจำปีงบประมาณ2564]

 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ12 เดือน) [ประจำปีงบประมาณ 2561] [ประจำปีงบประมาณ 2562] [ประจำปีงบประมาณ2563]

โครงการฝึกอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ภาพโครงการฝึกอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ]

 โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลกันตวจระมวล ประจำปีงบประมาณ  2561 [ภาพโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2561]

โครงการฝึกอบรมการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ภาพโครงการฝึกอบรมการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562]

 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการ [ประจำปีงบประมาณ 2561]  [ประจำปีงบประมาณ 2562] [ประจำปีงบประมาณ 2563]

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี [ประจำปีงบประมาณ 2563] [ประจำปีงบประมาณ 2564]

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ [ประจำปีงบประมาณ 2563] [ประจำปีงบประมาณ 2564]

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลกันตวจระมวล  ประจำปีงบประมาณ 2563 [ภาพโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ 2563]

กิจกรรมแสดงเจตจำนงในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดสุรินทร์ใสสะอาด" ประจำปีงบประมาณ 2564

การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน [ปีงบประมาณ 2564]

การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม [ประจำปีงบประมาณ 2564]

ระดับคะแนนการเข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) (ประจำปีงบประมาณ 2563)

  •   
1000 ตัวซ้าย