www.kantuad.com :: เทศบาลตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ::

คู่มือประชาชน

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ลงทะเบียนเข้าระบบ

สถิติการเยี่ยมชม

686123
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมยอดทั้งสิ้น
225
257
225
547072
6053
11302
686123

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2556 34.239.160.86
Server Time: 2021-09-19 20:38:07

งานด้านบุคลากร

คำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติราชการแทน

- ปลัด

- หัวหน้าสำนักปลัด

- ผู้อำนวยกองการศึกษา

- ผู้อำนวยการกองคลัง

- ผู้อำนวยการกองช่าง

- แต่งตั้งหัวหน้าสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลตำบลกันตวจระมวล

- การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้สถานศึกษา

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

- นายกเทศมนตรี

- ปลัดเทศบาล

- ผู้อำนวยการ/สำนัก/กอง/หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น

คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงาน

                 สำนักปลัด

                 กองคลัง

                 กองช่าง

                 กองศึกษา

 ประกาศการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล

ประกาศ การกำหนดส่วนราชการและโครงสร้างและแผนอัตรากำลัง

ประกาศ การจัดคงลงสู่ตำแหน่งตามประกาศกำหนดฯ

 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564

 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

ประกาศ ก.ถ. เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศ ก.ท.จ.สุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการฯ ฉบับที่ 2

ประกาศ ก.ท.จ.สุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาการฯ 

ประกาศ ก.ท.จ.สุรินทร์ เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลพนักงานครูและบุคคลากรทางการศึกษาเทศบาล

ประกาศ ก.ท.จ. สุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 70) พ.ศ.2563

ประกาศ ก.ท.จ. สุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 69) พ.ศ. 2564

 

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

ประกาศ ก.ท.จ. สุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 68) พ.ศ.2563

ประกาศ ก.ท.จ. สุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 59) พ.ศ.2559

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

ประกาศ ก.ท.จ. สุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

การพัฒนาบุคลากร

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

 

 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562    [ประจำปีงบประมาณ 2563]

สรุปการฝึกอบรมของพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

 

 

 

 

 

 

 

 

1000 ตัวซ้าย