www.kantuad.com :: เทศบาลตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ::

บทความล่าสุด

ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือประชาชน

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 

 

การให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

มาตรฐานการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

บริการประชาชน

แบบฟอร์มเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของประชาชน

ลงทะเบียนเข้าระบบ

ออนไลน์ขณะนี้

มี 24 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติการเยี่ยมชม

954701
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมยอดทั้งสิ้น
110
885
2661
810841
18751
33156
954701

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2556 3.236.18.161
Server Time: 2022-11-30 01:51:48

อัพเดทข่าวสาร

 

 

ข่าวสารจากเทศบาล

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

ita

ข้อมูลพื้นฐาน

01  โครงสร้าง  (แผนภูมิโครงสร้าง)   (โครงสร้างกำหนดส่วนราชการ)

02  ข้อมูลผู้บริหาร

03  อำนาจหน้าที่

04  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

05  ข้อมูลการติดต่อ

06  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

07  ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

08  Q&A

09  Social Network

การดำเนินงาน

010  แผนดำเนินงานประจำปี

011 รายงานการกับกำติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

012  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

013  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

014  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

015  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

016  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

017  E-Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

018  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (เทศบัญญัติ พ.ศ.2564 (1) (2) (3)

019  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

020  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

021  แผนกการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนกการจัดหาพัสดุ

022  ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

023  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

024  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

025  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

026  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

027  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

028  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

029  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

030  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

031  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

032  ช่องทางการรับฟ้งความคิดเห็น

033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

034  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

035  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

036  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

037  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

038  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

039  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

040  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

041  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

042  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

043  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

 

รายงานผลการปฏิบัติงาน (การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต)

สรุปรายงานผู้มารับบริการ เทศบาลตำบลกันตวจระมวล ระหว่าง ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562

 การรวมกลุ่มในการดำเนินกิจกรรมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการดำเนินการเพื่อความโปร่งใส่ [ประกาศจัดตั้งกลุ่ม] [รายงานการประชุม]

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ 6  เดือน) [ประจำปีงบประมาณ 2561] [ประจำปีงบประมาณ 2562] [ประจำปีงบประมาณ2563] [ประจำปีงบประมาณ2564]

 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ12 เดือน) [ประจำปีงบประมาณ 2561] [ประจำปีงบประมาณ 2562] [ประจำปีงบประมาณ2563] [ประจำปีงบประมาณ2564]

โครงการฝึกอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ภาพโครงการฝึกอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ]

 โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลกันตวจระมวล ประจำปีงบประมาณ  2561 [ภาพโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2561]

โครงการฝึกอบรมการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ภาพโครงการฝึกอบรมการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562]

 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการ [ประจำปีงบประมาณ 2561]  [ประจำปีงบประมาณ 2562] [ประจำปีงบประมาณ 2563]

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี [ประจำปีงบประมาณ 2563] [ประจำปีงบประมาณ 2564]

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ [ประจำปีงบประมาณ 2563] [ประจำปีงบประมาณ 2564]

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลกันตวจระมวล  ประจำปีงบประมาณ 2563 [ภาพโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ 2563]

กิจกรรมแสดงเจตจำนงในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดสุรินทร์ใสสะอาด" ประจำปีงบประมาณ 2564

การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน [ปีงบประมาณ 2564]

การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม [ประจำปีงบประมาณ 2564]

ระดับคะแนนการเข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) (ประจำปีงบประมาณ 2563)

ประชาสัมพันธ์ผลการประมเินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  •   

หนังสือราชการจังหวัดสุรินทร์

1000 ตัวซ้าย