www.kantuad.com :: เทศบาลตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ::

บทความล่าสุด

ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือประชาชน

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 

 

การให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

มาตรฐานการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

บริการประชาชน

แบบฟอร์มเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของประชาชน

ลงทะเบียนเข้าระบบ

ออนไลน์ขณะนี้

มี 23 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติการเยี่ยมชม

954700
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมยอดทั้งสิ้น
109
885
2660
810841
18750
33156
954700

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2556 3.236.18.161
Server Time: 2022-11-30 01:51:15

อัพเดทข่าวสาร

 

 

ข่าวสารจากเทศบาล

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

งานด้านบุคลากร

คำสั่งเทศบาลตำบลกันตวจระมวล

- นายกเทศมนตรี

- รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัด

- รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง / ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

- รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง / ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

- รักษาราชการแทนผู้อำนวยกองการศึกษา /ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองศึกษา

แต่งตั้งหัวหน้าสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลตำบลกันตวจระมวล

- แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระ

การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้สถานศึกษา

- แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

- แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการในตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

- แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการในตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงาน

                 สำนักปลัด

                 กองคลัง

                 กองช่าง

                 กองศึกษา

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2565-2566) ครั้งที่ 1

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2564-2566) ครั้งที่ 1

 ประกาศการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล

ประกาศ การกำหนดส่วนราชการและโครงสร้างและแผนอัตรากำลัง

ประกาศ การจัดคงลงสู่ตำแหน่งตามประกาศกำหนดฯ

 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564

 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

ประกาศ ก.ถ. เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศ ก.ท.จ.สุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการฯ ฉบับที่ 2

ประกาศ ก.ท.จ.สุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาการฯ 

ประกาศ ก.ท.จ.สุรินทร์ เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลพนักงานครูและบุคคลากรทางการศึกษาเทศบาล

ประกาศ ก.ท.จ. สุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 70) พ.ศ.2563

ประกาศ ก.ท.จ. สุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 69) พ.ศ. 2564

 

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

ประกาศ ก.ท.จ. สุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 68) พ.ศ.2563

ประกาศ ก.ท.จ. สุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 59) พ.ศ.2559

ประกาศ เรื่อง กำหนดจำนวนวันลา และจำนวนครั้งการมาสาย ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล เลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลและเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลในสังกัดเทศบาลตำบลกันตวจระมวล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565)

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในสังกัดเทศบาลตำบลกันตวจระมวล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในสังกัดเทศบาลตำบลกันตวจระมวล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2565)

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

ประกาศ ก.ท.จ. สุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

การพัฒนาบุคลากร

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

 

 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564

 

 

 

 

 

 

 

 


หนังสือราชการจังหวัดสุรินทร์

1000 ตัวซ้าย