www.kantuad.com :: เทศบาลตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ::

ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือประชาชน

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ลงทะเบียนเข้าระบบ

สถิติการเยี่ยมชม

706914
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมยอดทั้งสิ้น
451
581
4694
562048
15506
11338
706914

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2556 3.227.235.57
Server Time: 2021-10-28 23:39:09

เนื้อหา

รายงานกิจการสภา

 

 

เรื่อง ปี 2559 2560 2562 2563 2564
ประกาศกำหนดการประชุม   [download] [dowload] [dowload] [dowload] download download
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 [download] [dowload]    
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ   [dowload]      
ประกาศเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาฯ

download meeting 1

download meeting 2

download meeting 3 our 1

download meeting 3 our 2

download meeting 4

download meeting 1

 

ประกาศนัดประชุมสภาฯ

download meeting 1

download meeting 2

download meeting 3 our 1

download meeting 3 our 2

download meeting 4

download meeting 1
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ

download  meeting 1

download meeting 2

download meeting 3 our 1

download meeting 3 our 2

download meeting 4

download meeting 1
รายงานการประชุมสภาเทศบาล download

download meeting 1

download meeting 2

download(meeting 3 Our 1)

download(meeting 3 Our 2)

download meeting 4

download meeting 1
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ

download meeting 1

download meeting 2

download meeting 3 our 1

download meeting 3 our 2

download meeting

download meeting 1

download meeting 2

กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

download

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549      

download

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท.2559 แก้ไขถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563       download
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)       download
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547        download
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561       download
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558       download  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543       download  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ 2547       download  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม       download
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2563       download
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560       download
         
         

 

 

 
 
 
1000 ตัวซ้าย